Novela Zákoníku práce mění pravidla pro podepisování v HR

Novela Zákoníku z roku 2023 práce vám může výrazně ulehčit život. Tedy pokud pracujete v HR.  Díky ní odpadají prakticky všechny právní překážky, které vás dosud mohly v digitalizaci pracovněprávní dokumentace brzdit. České pracovní právo se tak (alespoň co do možnosti digitalizace) konečně posouvá do 21. století.

Co přesně tato novela přináší? Výrazně zjednodušuje elektronické uzavírání některých pracovněprávních dokumentů, a to díky změnám v právní úpravě elektronického doručování důležitých pracovněprávních dokumentů.

Novela se týká pracovních smluv, dodatků, dohod o rozvázání pracovněprávního vztahu (dále jen PPV). Tyto dokumenty nově můžete podepsat s protistranou prostým elektronickým podpisem.  A to vše i distančně.

Pouze při podpisu jednostranných ukončovacích dokumentů budete nadále potřebovat uznávaný elektronický podpis (ovšem sem spadá jen minimum dokumentů). Tyto dokumenty ale můžete nově také doručit elektronicky.

Rozšiřují se také možnosti využití různých digitálních nástrojů. Můžete například plně digitalizovat nábor, a to díky použití vzdálené identifikace. Vaše HR oddělení bude zase o krok efektivnější.

Změny v doručování pracovněprávních dokumentů

Pro české pracovní právo jsou tyto změny obzvlášť zásadní. Nová pravidla zohledňují požadavek na zvýšenou ochranu zaměstnance při uzavírání dokumentů elektronickou cestou.

Tato novela Zákoníku práce upravuje především pravidla pro doručování tzv. důležitých pracovněprávních dokumentů. Mezi ty patří veškeré písemnosti, kterými se pracovněprávní vztah zakládal, měnil, či ukončoval. Dále sem patří mzdové výměry nebo tzv. vytýkací dopisy.

Tyto důležité písemnosti musí zaměstnavatel doručovat zaměstnanci do vlastních rukou, a to způsoby, které přesně stanovuje právě Zákoník práce. Přestože i dosavadní úprava připouštěla elektronické doručování, nastavené podmínky byly tak přísné, že byl tento způsob doručování v praxi téměř nepoužitelný. A to se teď naštěstí mění.

Změny v doručování těchto dokumentů vám práci ulehčí opravdu markantně. Předchozí stav zákona vyžadoval u mnoha dokumentů přísný režim doručování (dle § 334 a násl.) Nyní do tohoto režimu spadá jen nepatrné množství dokumentů. Pro platnost drtivé většiny písemností postačí elektronické doručení bez jakýchkoliv dalších podmínek a omezení.

Do okruhu důležitých písemností (a tedy i do přísného režimu doručování) nově nepatří:

 • Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (tedy dokumenty, které souvisí se vznikem pracovněprávních vztahů)
 • Dodatky smluv a dohod, tedy dokumenty, které souvisí se změnou PPV
 • Dohody o rozvázání pracovněprávních vztahů

Dokumenty, které v přísném doručovacím režimu zůstávají:

 • Všechny jednostranné ukončovací dokumenty
 • Odstoupení/ odvolání z vedoucího pracovního místa
 • Mzdový/ platový výměr
 • Vytýkací dopisy (dle § 52/f nebo §52/g )

Novinky v doručování dokumentů v přísném režimu

Druhou neméně významnou změnou je, že i dokumenty, které zůstávají v přísném režimu doručování, můžete doručit elektronicky. A to i tehdy, když zaměstnanec chodí do práce. Jen si dejte pozor na prokazatelnost doručení e-mailem, to může být budoucím jablkem sváru.

Doručení v přísném režimu probíhá 5 způsoby:

 • Osobně na pracovišti
 • Osobně kdekoli
 • E-mailem (tj. prostřednictvím sítě či služby elektronických komunikací)
 • Datovou schránkou
 • Poštou – pouze v případě, že není možné osobní doručení v práci

Abyste tyto důležité písemnosti mohli zaměstnancům doručovat e-mailem či prostřednictvím komunikační aplikace, musíte splnit následující podmínky:

 • Zaměstnanec udělí souhlas, a to v samostatném písemném prohlášení (možno podepsat i elektronicky), nezapomeňte tady přidat poučení o podmínkách doručování. Souhlas může kdykoli odvolat, případně zrušit sdělenou doručovací adresu.
 • Zaměstnanec sdělí e-mailovou adresu (mimo dispozici zaměstnavatele).
 • Zaměstnavatel musí dokument doručovaný tímto způsobem podepsat uznávaným (kvalifikovaným) podpisem.

Ještě jednodušší je doručování důležitých písemností datovou schránkou, pro něž platí následující podmínky:

 • Zaměstnanec má zřízenou datovou schránku.
 • Zaměstnance má datovou schránku přístupnou i pro doručování soukromých zpráv.
 • Zaměstnavatel nemusí mít souhlas zaměstnance.
 • Zaměstnavatel musí dokument podepsat, ale stačí jen prostý elektronický podpis.

Doručování dokumentů mimo přísný režim

Tady mluví litera zákona velmi slibně. Dokumenty mimo přísný režim (nově tedy i pracovní smlouvy, dodatky a dohody o rozvázání) můžete doručit jakýmkoli způsobem, jen dbejte na to, aby se měl adresát možnost s dokumentem opravdu seznámit. Na žádný způsob doručení nemusíte mít souhlas,  a můžete doručit i na pracovní emailovou adresu, zaměstnanecký portál, případně do komunikační aplikace. Všude si vystačíte s prostým elektronickým podpisem. 

A co doručování zaměstnavateli?

Na to novela také myslela a přinesla drobné úpravy. Nově vám zaměstnanec může dokument poslat také elektronicky – a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem. Zaslaný dokument musí zaměstnanec podepsat, stačí prostý elektronický podpis. Jediné, co pro tento způsob doručovaní musíte udělat jako zaměstnavatel, je sdělit zaměstnanci e-mailovou adresu, kam může dokumenty doručovat. Do datové schránky vám pak může posílat vždy i bez vašeho souhlasu.

Právo na odstoupení

Pokud elektronicky uzavíráte pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ, jejich dodatky či dohody o ukončení a doručujete je prostřednictvím e-mailu, musíte zaměstnanci po uzavření poslat originál dokumentu. A to na e-mailovou adresu, kterou výslovně uvedl a která je mimo vaši dispozici (tedy ne na pracovní e-mail).

Zaměstnanec má také právo od uzavřených smluv odstoupit, samozřejmě kromě dohody o rozvázání pracovního poměru. A to do 7 dnů od doručení na e-mail zaměstnance (na jím uvedený mail, ne na pracovní). Jestliže zaměstnance nastoupí do práce nebo už dodatek nabyl účinnosti, odstoupit od smlouvy již nemůže.Pořád v tom tápete? Napište nám, nebo zavolejte a my vám rádi poradíme, co přesně dělat.

Chci Stafio zdarma vyzkoušet