Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Stafio.cz s.r.o. se sídlem Rooseveltova 400/25, Praha 6,  PSČ 160 00

IČ:  072 072 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka  296933 (dále jen „Provozovatel“).

Jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů uživatele
(dále jen „Uživatel“) webu www.stafio.cz (dále jen „Web“), prostřednictvím kterého Provozovatel umožňuje Uživatelům, kteří projeví obecný zájem o informační systém Stafio či jiné služby, které poskytuje Provozovatel (dále jen „Služby“), zpracovat údaj o jejich zájmu a jejich kontaktní údaje. Součástí jsou i informace o rozsahu práv Uživatele v souvislosti s tímto zpracováním.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:
Kontaktní osoba: Petr Jenček, jednatel. E-mailová adresa: petr.jencek@stafio.cz.

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

1. 1. Uzavření smlouvy a její plnění
Osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace ohledně možného poskytnutí služeb.
Primárně zpracováváme osobní údaje Uživatelů – fyzických osob, abychom jim nebo společnostem, které zastupují, mohli nabídnout poskytnutí naší služby. Za tímto účelem zpracováváme:
• Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail),
• osobní údaje vzniklé automatizovaně v rámci poskytování služby Předání Kontaktu.

1. 2. Oprávněné zájmy
V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před právními orgány nebo soudy apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování služby Předání Kontaktu jednali v souladu s právními předpisy.
Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (zejména zjištění, jak je Web využíván, a k jeho zlepšování) sbíráme údaje o využití i chování našich Uživatelů pomocí tzv. logování a trackování činnosti na Webu.

1. 3. Zákon
Často nám zpracování osobních údajů ukládá i zákon, např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu a po dobu, které dané předpisy přikazují.

1. 4. Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)
U Uživatelů, u kterých jsme získali e-mail anebo telefon v souvislosti s našimi službami, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách i produktech. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tuto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na kontaktním emailu uvedeném výše.

2. Od koho osobní údaje dostáváme

Osobní údaje získáváme v prvé řadě od Vás. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat. Žádné další údaje nad rámec těch, které nám sami za účelem služby Předání Kontaktu poskytnete, si nezjišťujeme. Kromě toho zpracováváme údaje, kterou vzniknou Vaší aktivitou v rámci Webu (logování).

3. Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje mohou být předány:

  • spolupracujícím osobám, např. marketingovým konzultantům;
  • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

4. Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím Webu, popř. výše uvedenými zpracovateli pro výše stanovené účely. Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovány i manuálně a mohou při tom vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste v důsledku užívání Webu neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. V souvislosti s užíváním Webu Vás chráníme i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky našich zákazníků, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události). V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o užívání Webu (obsah smlouvy s Vámi, informace o jejím plnění) a informace o logování v rámci Webu. Typicky je tato doba 5 let od ukončení poskytování služby.

5. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt
údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců,
e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby,
f) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.
Mezi Vaše další práva patří
a) požádat nás o vysvětlení,
b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
c) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
d) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6. Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení: Antivirové ochrany, firewally,
šifrování, autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany, organizační opatření (školení, dohody
o mlčenlivosti).